uropejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych (European Computer Driving Licence – ECDL), to europejski standard umiejętności komputerowych, opracowany i stale aktualizowany w oparciu o badania wymagań pracodawców i potrzeby pracowników, użytkowników komputerów. Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych (European Computer Driving Licence – ECDL), to europejski standard umiejętności komputerowych, opracowany i stale aktualizowany w oparciu o badania wymagań pracodawców i potrzeby pracowników, użytkowników komputerów.

Dzisiejsza postać certyfikacji ECDL to odpowiedź na zmiany technologiczne i nowe wymogi rynku pracy. Większą elastyczność program uzyskał poprzez wprowadzenie koncepcji ECDL Profile. System ten umożliwia kandydatom zbudowanie swojej ścieżki certyfikacyjnej w taki sposób, aby najbardziej odpowiadała ich potrzebom lub potrzebom pracodawców. Dzięki temu można walidować i certyfikować takie kompetencje cząstkowe, które najlepiej pasują do danego profilu zawodowego czy profilu edukacji. Kompetencje potwierdzone certyfikatem nazywane są kwalifikacjami.

ECDL Profile jest programem uczenia się przez całe życie – kandydat może chcieć w dowolnym momencie swojej drogi zawodowej uaktualnić dotychczasowe kwalifikacje, a także zdobyć kolejne umiejętności, związane z nowymi technologiami lub z nowymi obszarami wiedzy. Z tego względu wdrażane są coraz to nowe moduły i uaktualniane dotychczasowe. Ostatnio wdrożonym modułem jest ECDL RODO, potwierdzający znajomość przepisów i dobrych praktyk, związanych z ochroną danych osobowych.

Mamy 3 grupy modułów egzaminacyjnych ECDL – podstawowe (4 moduły), średniozaawansowane (11 modułów) i zaawansowane (4 moduły). Dodatkowo istnieją moduły: e-Nauczyciel, e-Urzędnik, GIS (Geographical Information System) oraz e-Citizen (dla początkujących). Certyfikat ECDL Profile może zawierać dowolnie dopasowaną do potrzeb mieszankę tych modułów.

Certyfikat ECDL powstał w Europie, lecz bardzo szybko rozprzestrzenił się na cały świat. Jest honorowany w 150 krajach, można go zdawać w 41 językach, posiada go jużponad 12 milionów ludzi na całym świecie, a w Polsce ponad 240 tysięcy. W Polsce egzaminy przeprowadzane są w ponad 800 autoryzowanych Laboratoriach Egzaminacyjnych, koordynowanych przez niemal 100 Centrów Egzaminacyjnych, pod kierunkiem ok. 3 tys. certyfikowanych egzaminatorów ECDL.

Poza Europą certyfikat jest znany jako ICDL (International Computer Driving Licence lub International Certification of Digital Literacy).

W maju 2018 roku Komisja Europejska wydała przewodnik użytkownika po ramie kompetencji cyfrowych DigComp (która, zgodnie z Wytycznymi Ministra Rozwoju i Finansów obowiązuje dla szkoleniowych projektów unijnych w Polsce) pt. DigComp into Action – Get inspired, make it happen. Ma on za zadanie wspierać użytkowników we wdrażaniu tej ramy, między innymi przez pokazanie udanych implementacji z wielu krajów Europy. Opisano 20 różnych narzędzi i 30 studium przypadku. Jednym z nich jest nasz polski projekt ECDL Profile DigComp. W dodatku ECDL jest jedynym opisanym tam certyfikatem międzynarodowym – pozostałe to rozwiązania lokalne.

W nowym raporcie UNESCO pokazano program ICDL jako światowy, znaczący przykład ramy umiejętności cyfrowych. W raporcie przedstawiono istniejące ramy dla identyfikacji kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym. Opisano ICDL jako przykład ramy funkcjonującej w wielu krajach pokazując, że 177 efektów uczenia się ICDL’a jest przyporządkowanych do ramy DigComp. To największa liczba efektów, wśród wszystkich pokazanych tam ram.

W roku 2017 program certyfikacyjny ICDL uzyskał – po przeprowadzeniu audytu – Znak Dostosowania: Gotowość (Seal of Alignement: Readiness) od Międzynarodowego Stowarzyszenia Technologii w Edukacji ISTE (International Society for Technology in Education), z siedzibą w Stanach Zjednoczonych.

W lipcu 2018 r. serwis ACE CREDIT® (American Council on Education’s College Credit Recommendation Service) dokonał ewaluacji 5 modułów ICDL i zarekomendował dla nich tzw. kredyty uczelniane. Amerykańskie kredyty uczelniane ACE działają na podobnej zasadzie jak europejskie kredyty ECTS. Umożliwiają zaliczenie do wymaganej od studentów liczby kredytów, także szkoleń i certyfikatów spoza programu nauczania poszczególnych uczelni. Ponad 2 tys. uczelni amerykańskich uznaje kredyty ACE. Akredytacja ACE i Standardy ISTE są szczególnie istotne dla nauczycieli i rodziców młodych ludzi przygotowujących się do studiów w USA oraz dla instytucji amerykańskich lub ze Stanami Zjednoczonymi współpracujących.

W sierpniu 2018 r. decyzją Ministra Cyfryzacji, do Krajowego Rejestru Kwalifikacji została wpisana kwalifikacja zgłoszona przez Polskie Towarzystwo Informatyczne – Certyfikat Umiejętności Komputerowych – poziom podstawowy, której szczególnym przypadkiem jest kwalifikacja ECDL BASE.

ECDL jako jeden z bardzo niewielu w tym obszarze na polskim rynku, jest prawdziwym CERTYFIKATEM, a więc dokumentem świadczącym o posiadaniu konkretnych kompetencji. Jeśli ktoś posiada taki certyfikat, to znaczy, że posiada kompetencje, w odróżnieniu od zaświadczeń skoringowych, które wydawane są każdemu, kto przystąpi do egzaminu, niezależnie od wyniku tego egzaminu. Niestety, w celu podniesienia rangi, zaświadczenia skoringowe ich twórcy nazywają często certyfikatami, świadomie wprowadzając w błąd potencjalnych kandydatów. Zawsze warto sprawdzić wiarygodność oraz rozpoznawalność w kraju i na świecie certyfikatów, które zamierzamy zdobyć, a także instytucji, które je wydają.

ECDL/ICDL jest więc wartościowym certyfikatem, jedynym w swej klasie, liczącym się na świecie i w Polsce, o który warto się postarać i uzupełnić nim swoje CV.