Przygotowanie do realizacji programu i rekrutacja

 1. Program praktyki lub stażu dostępny jest w formie spisanego dokumentu.
 2. Miejsce pracy praktykanta lub stażysty jest odpowiednio przygotowane.
 3. Program jest transparentnie komunikowany zdefiniowanej grupie odbiorców.
 4. Proces rekrutacji do programu jest przeprowadzany rzetelnie.
 5. Proces adaptacji praktykanta lub stażysty funkcjonuje w formie spisanego dokumentu.

Umowa

 1. Między zaangażowanymi w program stronami zostaje zawarta pisemna umowa.

Walor edukacyjny

 1. Program ma zdefiniowane cele edukacyjne.
 2. Program ma zdefiniowane treści edukacyjne.
 3. Program ma zdefiniowany zakres obowiązków.

Opieka i mentoring

 1. Opiekunowie lub mentorzy przyszłych praktykantów lub stażystów wyznaczani są na etapie przygotowań do realizacji programu.
 2. Każdy przyjęty praktykant lub stażysta ma przydzielonego opiekuna lub mentora.
 3. Opiekun lub mentor wprowadza praktykanta lub stażystę w zakres obowiązków oraz zasady i procedury obowiązujące w organizacji.
 4. Opiekun lub mentor monitoruje realizację przydzielonego w programie zakresu obowiązków oraz celów edukacyjnych.
 5. Opiekun lub mentor udziela informacji zwrotnej praktykantowi lub stażyście na temat osiąganych wyników i stopnia realizacji zadań.

Czas trwania, wynagrodzenie i opieka socjalna

 1. Program praktyki lub stażu ma jasno określony czas trwania i nie trwa krócej niż 1 miesiąc i nie dłużej niż 24 miesiące.
 2. Program trwający 1 miesiąc może być płatny lub bezpłatny.
 3. Program trwający dłużej niż 1 miesiąc jest obligatoryjnie płatny.
 4. Ogólne ubezpieczenie zdrowotne oraz ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków są zapewnione praktykantowi lub stażyście podczas trwania programu.

Ocena programu

 1. Po ukończeniu programu praktykant lub stażysta otrzymuje pisemne potwierdzenie jego realizacji opisane językiem efektów uczenia się.
 2. Pracodawca umożliwia praktykantowi lub stażyście ocenę programu praktyki lub stażu w formie pisemnej.