Jednak według pracodawców jest to tylko jeden z wielu elementów, które świadczą o wysokiej jakości danego stażu czy praktyki. Dlatego Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami wraz z przedstawicielami zrzeszonych w nim firm (m.in.: Bonduelle, Deloitte, JTI, Metalplast Karo Złotów, Orange, Orlen, PwC, PZU, Sanofi, Scanmed Multimedis) opracowało Polskie Ramy Jakości Staży i Praktyk, czyli zbiór norm dotyczących realizacji wysokiej jakości programów staży i praktyk.

Zgodnie z wynikami badania przeprowadzonego wśród studentów w ramach projektu Biznes dla edukacji realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w partnerstwie z Polskim Stowarzyszeniem Zarządzania Kadrami, kwestia zapłaty jest tylko jednym z czynników, które w opinii zarówno pracodawców, jak i młodych ludzi świadczą o wysokiej jakości danego programu stażu czy praktyki. Większą wartość ma dla przedstawicieli młodego pokolenia udział w realnych procesach i projektach, na który wskazało 90 proc. ankietowanych, czy walor edukacyjny, wyróżniony przez 84 proc. badanych.

Polskie Ramy Jakości Staży i Praktyk to inicjatywa mająca na celu walkę z programami staży i praktyk, które charakteryzują się niską jakością oraz małym walorem edukacyjnym. – Liczymy, że dzięki zaangażowaniu pracodawców w Program Polskich Ram Jakości Staży i Praktyk wzrośnie poziom zaufania młodych do programów staży i praktyk, a także edukacji praktycznej ułatwiającej procesy rekrutacyjne w firmach – komentuje Piotr Palikowski, prezes Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami.

Zakresy regulowane w Polskich Ramach Jakości Staży i Praktyk to: przygotowanie do realizacji programu i rekrutacja; umowa; cele i treści edukacyjne; mentoring; czas trwania, wynagrodzenie i opieka socjalna; ocena programu.

Prace nad dokumentem rozpoczęto od przeprowadzenia badania ilościowego oraz analizy rozwiązań stosowanych przez pracodawców i ekspertów HR w Polsce oraz za granicą. Zorganizowano również szereg konwentów, debat i seminariów, podczas których PSZK włączało pracodawców w dyskusję nad założeniami Ram. W prace zaangażowano również ekspertów unijnych, z którymi konsultowano poszczególne elementy, włączając w nie rekomendacje Komisji Europejskiej oraz dokumenty opisujące standardy stosowane w innych krajach europejskich. Poszczególne elementy, z których powinny składać się wysokiej jakości staże i praktyki zostały następnie poddane pod konsultacje społeczne. 12 września firmy zrzeszone w PSZK przyjęły w drodze głosowania Polskie Ramy Jakości Staży i Praktyk. Już wkrótce firmy będą mogły przystąpić do obiektywnego procesu weryfikacji oferowanych przez nich programów staży i praktyk. Tym organizacjom, które spełniają normy określone w Polskich Ramach Jakości Staży i Praktyk, PSZK będzie przyznawać Znak Jakości potwierdzający najwyższe standardy. Szczegółowe informacje na temat inicjatywy można znaleźć na stronie: stazeipraktyki.pl.