Chyba nikt już nie ma wątpliwości co do tego, że podejmowanie się podczas okresu nauki na studiach, dodatkowych aktywności, wiąże się z samymi korzyściami. Praktyki, staże, członkostwo w kołach naukowych, klubach, wolontariat, to przykłady działań, jakich warto się podejmować, by zwiększyć swoją atrakcyjność w oczach potencjalnego pracodawcy, czy też przyszłego partnera w biznesie. W przypadku osób, które mają już bardziej sprecyzowaną wizję tego, w jakiej branży chciałyby pracować, szczególnie warte zainteresowania są długoterminowe programy stażowe. Okres ich trwania może przekraczać rok, przy czym jest to uzasadnione dążeniem do osiągnięcia celu założonego w wybranej ścieżce stażu.

Krok po kroku

W zależności od przedsiębiorstwa, branży w której działa i jego wielkości, taki wielomiesięczny staż może mieć różne odsłony. Jego uczestnik zazwyczaj bierze udział w realizacji różnorodnych zadań i projektów, niejednokrotnie pojawia się szansa zdobycia doświadczenia w różnych działach firmy, dzięki czemu lepiej poznaje się jej strukturę oraz specyfikę pracy na różnych stanowiskach.

W tym czasie firma ma szansę, by „wychować” sobie przyszłe kadry, zaangażowanych i lojalnych pracowników, których kompetencje, duża wiedza o firmie oraz innowacyjność mogą w istotny sposób przełożyć się na jej konkurencyjność na rynku. „Wychowanek” firmy, który wykaże się szczególnym zaangażowaniem i będzie chętnie wykorzystywał możliwości nauki, jakie daje staż, ma spore szanse na otrzymanie oferty stałej współpracy. Jeśli w chwili ukończenia stażu firma nie będzie dysponowała wolnymi etatami, to można liczyć na jej zainteresowanie w przyszłości.

Jeżeli zostanie nawiązana trwała współpraca, pojawia się realna szansa na awans wewnątrz firmy. Wynika to z kilku przyczyn. Realizując program stażowy firma ponosi określone koszty, które traktuje jako inwestycję. Aby zakwalifikować się do takiego programu należy przejść nieraz wieloetapowy proces rekrutacji bądź wziąć udział w konkursie. Oznacza to, że firma już na wstępie dostrzegła w stażyście określony potencjał, który przez następne miesiące będzie sprawdzany i systematycznie rozwijany. Uczestnika stażu wyposaża się w kompleksową wiedzę na temat funkcjonowania struktur firmy. Zazwyczaj odbywa się to w ramach wyodrębnionej specjalistycznej ścieżki, zależnej od kierunku kształcenia, predyspozycji oraz zainteresowań stażysty. Zdobyte kompetencje, znajomość specyfiki pracy w danym miejscu, wyzwań z nią związanych oraz innowacyjność podejścia do rozwiązywania różnych problemów, czynią z takiej osoby cennego kandydata, którego warto zatrzymać w strukturach firmy i dalej w niego inwestować. Działy zasobów ludzkich w dużych firmach śledzą na bieżąco trendy na rynku i zdają sobie sprawę z faktu, że jedną z głównych przyczyn rotacji pracowników (nadmierne rotacje zaburzają ciągłość pracy oraz jej prawidłową organizację) jest brak możliwości rozwoju, więc finansują szkolenia pracowników, oferują jasne ścieżki awansu bądź możliwość przenoszenia się między działami, gdy poszukujemy nowych wyzwań.

Dodatkowy pakiet korzyści

Oprócz możliwości kontynuacji rozwoju w firmie, gdzie odbywa się staż, korzyści związane z udziałem w długoterminowym programie będą wyraźne również poza miejscem stażu. Po dłuższym czasie, podczas którego uzyskuje się dostęp do specjalistycznej wiedzy i zdobywane jest szerokie doświadczenie związane z branżą, która interesuje stażystę, staje się on również niezwykle atrakcyjnym kandydatem do pracy w innych przedsiębiorstwach, które analizując CV kandydatów, spojrzą na osobę z takim doświadczeniem zdecydowanie bardziej przychylnym okiem. Ponadto firmy w coraz większym stopniu odczuwające trudności w dostępie do odpowiednio wykwalifikowanych kadr, o takiego kompetentnego pracownika będą ze sobą wręcz rywalizowały.

Warto także zwrócić uwagę na element niezwykle istotny w przypadku osób wchodzących w dorosłość i poważnie myślących o szybkim usamodzielnieniu się. Długoterminowe staże zazwyczaj są odpłatne oraz wyraźnie podnoszą wartość ich uczestników na rynku pracy. Takim osobom jest znacznie łatwiej w późniejszym czasie znaleźć pracę oraz negocjować lepsze warunki na etapie podpisywania umowy z pracodawcą.

Udział w długoterminowym stażu to również szansa na poznanie własnych mocnych stron oraz sprecyzowanie oczekiwań co do rodzaju wykonywanej pracy. Jest to niezwykle istotne z uwagi na przyszłą satysfakcję osiąganą z życia zawodowego oraz dalszy rozwój. Po kilku miesiącach uczestnictwa w programie stażowym z pewnością wzrasta pewność siebie na rynku pracy, rozwijana są umiejętności współpracy i komunikacyjne, a także samodyscyplina. Zdobyte kompetencje oraz wiedzę o sobie warto wykorzystać przy planowaniu ścieżki swojej kariery w kontekście obserwowanej dynamiki na rynku pracy, która w coraz większym stopniu wymaga ciągłego podnoszenia kwalifikacji, dążenia do samorozwoju.

Niezależnie od tego czy ktoś chce rozwijać się w ramach struktur przedsiębiorstwa, czy wykonując wolny zawód, oczekuje większej elastyczności w pracy, albo też dąży do realizacji własnego przedsięwzięcia biznesowego. Jedno jest pewne – wcześniejszy udział w długoterminowym stażu może tylko pomóc w realizacji planów.

 

Autorka

Monika Zaręba

Ekspert ds. rynku pracy,

Pracodawcy RP