Home » Efektywny rozwój 4 » Wyzwań dla inżynierów nie zabraknie
Efektywny rozwój 4

Wyzwań dla inżynierów nie zabraknie

ostępuje robotyzacja, ale specjaliści nadal w cenie

Nie zabraknie więc wyzwań na rynku pracy zarówno dla inżynierów, jak i pracodawców. Polska od wielu lat jest uznawana za dobre miejsce do prowadzenia inwestycji. Co więcej, firmy już obecne na rynku często zwiększają produkcję lub decydują się rozszerzyć działalność poprzez np. budowę ośrodka badawczo – rozwojowego. Jeśli weźmiemy do tego pod uwagę procesy demograficzne i ogólny rozwój gospodarczy, to staje się widoczny problem rosnącego zapotrzebowania na kadrę inżynierską.

Jak robotyzacja, to i programowanie

Duży wpływ na rynek pracy inżynierów ma wielki popyt na programistów. Wiele firm gotowych jest zatrudniać jako informatyków absolwentów politechnik, bez względu na to, jaki kierunek studiów ukończyli. Warto także pamiętać, że programowanie jest cenną umiejętnością, która może być wykorzystywana na różnych stanowiskach. Przykładowo, w wielu firmach zajmujących się produkcją urządzeń elektronicznych zatrudnienie znajdują specjaliści, których jednym z głównych obowiązków jest zaprogramowanie działania tych urządzeń, choć nie zawsze ich stanowisko pracy nosi nazwę programisty.

Jak zrekrutować specjalistę inżyniera?

Wszystkie te procesy powodują, iż rekrutacja inżynierów staje się coraz bardziej wymagająca. W odpowiedzi pracodawcy starają się podnosić atrakcyjność ofert pracy przez podwyżki wynagrodzeń, zwiększenie puli benefitów czy też rozwiązania ułatwiające godzenie życia prywatnego z pracą zawodową. Jednocześnie widoczny jest także nacisk na unowocześnianie i poprawę jakości kampanii rekrutacyjnych.

Co zrobić aby być poszukiwanym specjalistą?

Oczekiwania wobec inżynierów są dosyć zróżnicowane, tak jak i zróżnicowany jest cały sektor technologiczny. Można jednak próbować wyróżnić wspólne grupy wymagań wobec kandydatów. Po pierwsze pracodawcy kładą nacisk na rzeczywistą znajomość wybranych zagadnień technicznych. Ważna jest znajomość języków obcych – obok angielskiego rośnie znaczenie języka niemieckiego. Trzecia grupa wymagań to znajomość programów niezbędnych w pracy np. CAD 2D/3D. Wreszcie – jako czwartą grupę możemy wskazać posiadanie uprawnień – np. budowlanych czy SEP.

Warto zwrócić uwagę na rosnące znaczenie umiejętności miękkich. Skupmy się na dwóch, których wagę podkreślają sami pracodawcy. Pierwsza – to umiejętność szybkiego uczenia się, druga – umiejętność pracy zespołowej. Szybkie uczenie się jest niezbędną kompetencją szczególnie biorąc pod uwagę dynamiczny rozwój technologiczny. Nieznajomość najnowszych rozwiązań wśród pracowników może bezpośrednio przełożyć się na niepowodzenie przedsięwzięcia, szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, iż istnieje konkurencja, która nie śpi. Druga umiejętność dotyczy pracy zespołowej. Z uwagi na wielkość i złożoność zadań w branżach technicznych praca jest zorganizowana w oparciu o zespoły. Aby zapewnić sprawną i skuteczną komunikację między członkami zespołu niezbędne są wysokie kompetencje interpersonalne pracowników. Tu, podobnie jak w przypadku umiejętności szybkiego uczenia, brak miękkich kompetencji może bezpośrednio przyczynić się do porażki rynkowej przedsiębiorstwa.

Next article