Skip to main content
Home » Biuro karier » Jak potwierdzać swoje kompetencje cyfrowe?
Biuro karier

Jak potwierdzać swoje kompetencje cyfrowe?

Jak potwierdzać swoje kompetencje cyfrowe
Jak potwierdzać swoje kompetencje cyfrowe

Podstawą przy szukaniu pracy jest dobre CV, ale równie ważne, a nawet ważniejsze są różne dyplomy i certyfikaty, świadczące o kwalifikacjach posiadacza.

Dr Jacek Pulwarski

Polskie Towarzystwo Informatyczne

Jednymi z najbardziej poszukiwanych umiejętności, niezbędnych w znakomitej większości zawodów, są umiejętności cyfrowe (komputerowe). Trudno dziś wyobrazić sobie pracę księgowego, analityka, handlowca, projektanta, inżyniera czy urzędnika państwowego – bez komputera. Według szacunków Unii Europejskiej takie kompetencje są wymagane na 90 proc. stanowisk pracy! Wiele osób te kompetencje posiada, ale jak to udowodnić pracodawcy? A udowodnić trzeba, bo według Indeksu DESI z 2019 roku, zaledwie 46 proc. obywateli Polski posiada jakiekolwiek kompetencje cyfrowe. Dyplomy ukończenia szkół (wyjąwszy kierunki informatyczne) zazwyczaj nie dają gwarancji posiadania takich kompetencji, zaświadczenia o ukończeniu różnych szkoleń tym bardziej nie – a jak w gąszczu różnorakich certyfikatów, obecnych na rynku, wybrać te naprawdę wiarygodne? Z pomocą przychodzi Zintegrowany System Kwalifikacji (ZSK), wprowadzony Ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r., do którego – poza kwalifikacjami formalnymi z systemu szkolnictwa – sukcesywnie włączane są kwalifikacje rynkowe.

Kwalifikacje włączone do ZSK są wyczerpująco opisane w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji (https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl/). Z Rejestru można dowiedzieć się, co trzeba wiedzieć i umieć, żeby kwalifikację uzyskać (efekty uczenia się), jak przebiega proces walidacji, jakie są przybliżone koszty certyfikacji itd. Obecnie w Rejestrze można znaleźć już kilka kwalifikacji rynkowych z szeroko pojętego zakresu informatyki, w tym jedną o charakterze powszechnym: Certyfikat Umiejętności Komputerowych – poziom podstawowy (CUK-pp). Rejestr daje przedsiębiorcom możliwość przeglądu kwalifikacji i wybrania tych, których potrzebują dla swoich pracowników czy kandydatów do pracy. Z drugiej strony pokazuje możliwości kształcenia, zdobywania kwalifikacji i certyfikacji – osobom, wchodzącym na rynek pracy lub poszukującym nowych wyzwań.

CUK-pp jest dokumentem świadczącym, że jego posiadacz nabył kwalifikację i potwierdził podstawowe kompetencje komputerowe, umożliwiające korzystanie z komputera w dzisiejszym świecie. To certyfikat dla pracowników wszystkich specjalności, którzy na co dzień posługują się komputerem, korzystają z Internetu, tworzą i edytują dokumenty oraz arkusze kalkulacyjne.

logo-CUK-pp

Kwalifikację CUK-pp opisują 4 zestawy efektów uczenia się (szczegółowo opisane w Rejestrze):

  • Podstawy pracy z komputerem (B1)
  • Podstawy pracy w sieci (B2)
  • Przetwarzanie tekstów (B3)
  • Arkusze kalkulacyjne (B4)

Egzamin jest odrębny dla każdego z 4 zestawów, składa się z zadań (poleceń) praktycznych oraz ewentualnie z pytań testowych.

Decyzją administracyjną Ministra Cyfryzacji Polskie Towarzystwo Informatyczne (PTI) uzyskało uprawnienia Instytucji Certyfikującej dla tej kwalifikacji. PTI zajmuje się certyfikacją umiejętności komputerowych od roku 1997, kiedy to Fundacja ECDL z Irlandii powierzyła mu na zasadzie wyłączności na terenie Polski funkcję Instytucji Certyfikującej ECDL (Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych). W PTI egzaminy na CUK-pp są tożsame z egzaminami na kwalifikację ECDL BASE (CUK-pp jest uogólnieniem ECDL BASE).

Po zdaniu wszystkich czterech egzaminów, Kandydat automatycznie uzyskuje certyfikat ECDL BASE. Jeśli ma takie życzenie, może zamówić także certyfikat CUK-pp. Oba certyfikaty drukowane są po polsku i angielsku, są numerowane i chronione hologramem. Oba są ważne bezterminowo.

Certyfikat Umiejętności Komputerowych – poziom podstawowy jest wydawany przez PTI wszystkim osobom, które spełniły wymogi certyfikacji ECDL BASE, a więc zdały cztery egzaminy ECDL: B1, B2, B3, B4 – w dowolnym czasie i w dowolnym miejscu na świecie.

Certyfikacja ECDL (obecnie obejmuje w Polsce 22 moduły) istnieje od roku 1997 i od tego czasu przeszła bardzo wiele zmian i istotnie się rozwinęła. Z certyfikacji europejskiej (ECDL to przecież European Computer Driving Licence), stała się certyfikacją światową, jako ICDL (International…). Certyfikaty ICDL/ECDL wydaje się już w ponad 150 krajach a egzaminy można zdawać w 41 językach, w tym oczywiście po polsku.

W roku 2017 program certyfikacyjny ICDL uzyskał Znak Dostosowania: Gotowość od Międzynarodowego Stowarzyszenia Technologii w Edukacji ISTE (USA). W 2018 r. amerykański serwis ACE CREDIT® dokonał ewaluacji modułów ICDL i zarekomendował dla nich tzw. kredyty uczelniane (ponad 2000 uczelni amerykańskich uznaje kredyty ACE). W wydanym w 2018 roku raporcie UNESCO pokazano program ECDL/ICDL jako światowy, znaczący przykład ramy umiejętności cyfrowych. Opisano tam ECDL/ICDL jako przykład ramy funkcjonującej w wielu krajach pokazując, że 177 efektów uczenia się ECDL/ICDL’a jest przyporządkowanych do europejskiej ramy kompetencji cyfrowych DigComp. To największa liczba efektów, wśród wszystkich pokazanych tam ram. W raporcie European Training Foundation z roku 2018, wiele miejsca poświęcono ECDL-owi i żadna inna certyfikacja w Polsce występująca nie została tam wymieniona. W Raporcie Unii Europejskiej RfS 43 z 2019 roku przeanalizowano wiele systemów certyfikacyjnych pod względem zapewniania jakości – ECDL uzyskał jedną z najwyższych not w tym zakresie.

Certyfikat Umiejętności Komputerowych – poziom podstawowy jest kwalifikację dobrze rozpoznawalną w Polsce, dzięki włączeniu jej do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Potwierdzenie tej kwalifikacji w PTI daje także możliwość otrzymania – bez zdawania dodatkowych egzaminów – rozpoznawalnego na całym świecie certyfikatu ECDL BASE. Warto się postarać!

infografa-ok
Next article